dãy số

Bài toán về dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy

Đề bài: Cho dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy.  Bài toán về dãy số Bài giải – Dãy số đã cho có khoảng cách giữa hai số là 3 – 100...