Chủ đề về hai số nguyên tố cùng nhau

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Chủ đề về hai số nguyên tố cùng nhau. Đề bài: Cho (a, b) = 1. CMR: (ab, a + b) = 1. Hướng dẫn giải: Gọi d là số nguyên tố thuộc ƯC(ab,...
hình lăng trụ

Toán lớp 6 – tính giá trị biểu thức: A = 1.99 + 2.98+….+ 49.51 + 50.50

Tính giá trị biểu thức: A = 1.99 + 2.98+….+ 49.51 + 50.50.  Hướng dẫn giải: Ta có: A = 1.(100 – 1) + 2.(100 – 2) + …+ 49.(100 – 49) + 50.(100 – 50)A = 100.(1 + 2...

Toán lớp 6 – chương 2: số nguyên – tính hợp lý các biểu thức sau:

Tính hợp lý các biểu thức sau: A = 48 + |48 – 174| + (-74) = 48 + |- 126| - 74 = 126 – 26 = 100.B = (-123) + 77 + (-257) + 23 – 43 =...

TOÁN LỚP 6: BÀI TẬP TOÁN NĂNG SUẤT

TOÁN LỚP 6: BÀI TẬP TOÁN NĂNG SUẤT Đề bài: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy trong 6h thì đầy bể. a) Hỏi cả hai vòi...
Tải bản mềm: Tổng hợp những bài văn mẫu về miêu tả lớp 4

Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 3, 5

Đề bài: Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 3, 5. Giải: Gọi A là tổng các số có 2 chữ số là: A = 10 + 11 + 12 + … + 99...

TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Đề bài: Tính giá trị biểu thức A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51. Hướng dẫn: Ta có: A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51...

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 12 ước số

Đề bài: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 12 ước số Giải: Ta thấy 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3 Như vậy các lũy thừa của các thừa số nguyên tố trong phân tích ra thừa số...
sơ đồ tư duy là gì

Tìm chữ số tận cùng của tổng S = 2^1 + 3^5 + 4^9 + … + 2004^8009

Đề bài: Tìm chữ số tận cùng của tổng S = 21 + 35 + 49 + … + 20048009 Lời giải : Nhận xét : Mọi lũy thừa trong S đều có số mũ khi chia cho 4 thì dư 1 (các lũy thừa...

TÌM 3 SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP CÓ TÍCH BẰNG 4896

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 4896. Giải: Ta có 4896  = 25.32.17. Nhận thấy 10.10.10 <  4896 < 20.20.20 nên ta chặn được các khả năng ba...

Hỏi: Rút gọn biểu thức sau (Toán lớp 6):

Đề bài: Rút gọn biểu thức sau: A = (a + b – c) + (a – b) – (a – b – c)B = (a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b...