tổng của 100 số tự nhiên

Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên?

Câu hỏi: Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên? Đáp án: 100 số tự nhiên đầu tiên bao gồm 0, 1, …, 99. Tổng của dãy số này là: 0 + 1 + 2 + … + 99...
cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya

Số các số tự nhiên chia hết cho cả 3 và 4 trong khoảng 100 đến 200 là?

Câu hỏi: Số các số tự nhiên chia hết cho cả 3 và 4 trong khoảng 100 đến 200 là? Đáp án: Số cần tìm nằm trong khoảng 100 đến 200Ta thấy 200 là số không thoả mãnSuy ra số...
ký kết hiệp định Pari

Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là?

Câu hỏi: Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là? Đáp án: Gọi số bị chia là A và thương của A chia cho 48 là...
Phân tích bài thơ Tây Tiến

Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng?

Câu hỏi: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng? Đáp án: Ta có tổng dãy số tự nhiên chẵn từ 1 đến 999 cần tính là  1 + 3 + 5 + 7 +….. + 999...
Toán lớp 3 có đáp án

Số các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 là?

Câu hỏi: Số các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 là? Đáp án:  Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm giải toán  Bài tập ví dụ Sưu tầm: 
Con lắc đơn

Tính tổng của các số có 3 chữ số, các số đều chia 5 dư 3?

Câu hỏi: Tính tổng của các số có 3 chữ số, các số đều chia 5 dư 3? tổng của các số có 3 chữ số Đáp án: Trước hết ta cần tìm điều kiện để các số chia cho...
văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5, chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị?

Câu hỏi: Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5, chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị? Đáp án: Gọi số cần tìm là A Gọi thương A chia cho 8 là x ...
lý thuyết hóa 12

Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố? Đáp án: Bởi vì ta cần tìm các số nguyên tố mà cộng lại có tổng bằng 34. Như vậy ta...
Các biện pháp tu từ

1/10 của 1/4 của 1/5 của 1/2 của 12.000 là bao nhiêu?

Câu hỏi: 1/10 của 1/4 của 1/5 của 1/2 của 12.000 là bao nhiêu? Đáp án: 1/2 của 12.000 là 12.000 : 2 = 6.000 1/5 của 1/2 của 12.000 là 6.000 : 5 = 1.200 1/4 của 1/5 của...
Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng d1 d2

Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà các chữ số của mỗi số đó đều là chữ số chẵn?

Câu hỏi: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà các chữ số của mỗi số đó đều là chữ số chẵn? Đáp án: Gọi số có 4 chữ số cần tìm là abcd. Với a là số hàng...