Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng d1 d2

Số nguyên tố cùng nhau là gì? Bài tập vận dụng

Những kiến thức trọng tâm cần nắm vững. Số nguyên tố hay hợp số là nội dung các bạn được học ở chương trình Toán 6. Trong bài số nguyên tố, các bạn sẽ được học bài số nguyên tố...