Viết thư cho chú bộ đội

Bài viết tham khảo 1: Viết thư cho chú bộ đội Các chú thân mến! Gần đây gió miền Trung to lắm. Bão miền Trung mạnh lắm. Nước miền Trung cao lắm. Mấy ngày gần đây cháu biết tin tình...