Chuyên đề: Bài tập nâng cao về dấu hiệu chia hết trong Toán lớp 8.

Bài toán lớp 3: tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Những điều cần nhớ về các phần bằng nhau của một số Tìm một trong các phần bằng nhau của một số là kiến thức thuộc chương trình Toán 3. Đây là chuyên đề được học khi học sinh mới...

Bài tập toán lớp 3: nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ) Bài 1. Tính: a) 11 x 6         b) 22 x 4        c) 13 x 2         d) 11 x 5        e) 33 x 3 Bài 2. Điền số thích...

BÀI TẬP TOÁN LỚP 3: BẢNG CHIA 6

BẢNG CHIA 6 Bài 1. Tính nhẩm: a) 18 : 6 =                  b) 12 : 6 =                  c) 90 : 6 =                  d) 42 : 6 = e) 24 : 6 =                  f) 54 :...

Bài Tập Toán Lớp 3: Bảng Nhân 6

BẢNG NHÂN 6 Bài 1: Điền số vào chỗ trống: a) 6 x … = 36                        b) 6 x 8 = … x 6       c) 6 x 9 = 6 x 8 + … d) … x 5 = 30                        e)...
số nguyên tố

Bài tập toán lớp 3: nhân một số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Cơ sở lý thuyết Nếu như trong chương trình Toán lớp 2, các bé được làm quen với các phép tính nhân, chia cơ bản. Thì với chương trình Toán lớp 3, các bé sẽ được làm quen với phép...