Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong Toán lớp 6

Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong toán lớp 6. Bài 1: Cho (a,b) = 1. Chứng tỏ rằng: (8a + 3) và (5b + 1) là nguyên tố cùng nhau. Bài 2: Tìm số n...