Chu trình crep

Chu trình crep, các giai đoạn chính của hô hấp tế bào

Một số khái niệm cần ghi nhớ Chúng tôi đã giới thiệu về hô hấp của thực vật, bây giờ tiếp đến là hô hấp của động vật ở mức độ tế bào. Hay còn gọi là hô hấp tế...
tiêu bản thực vật khô

Bộ sưu tập tiêu bản thực vật khô – SMP – VNU