Viết bài văn nói về môn học yêu thích bằng Tiếng Anh

Đề bài: Viết bài văn nói về môn học yêu thích bằng Tiếng Anh

My mother tonge language is Vietnamese. Therefore, I think learning another language is huge challenge for me. However, when I was student at high school, English became my favourite subject.

When I studied at secondary school, I found difficult to speak and write in English. I even can’t remember basic and simple English words. For me, at that time, English is like a nightmare. However, once time, my teacher asked me to talk with her by English in front of the class. I felt lack of self-confidence and made many mistakes. I felt very shy because other friends finished there works very well.

After that time, my teacher encouraged me to try hard and tell me about opportunities for having good language skills. I thought a lot about my capacity and my future and  made dicision to try hard more. Day by day, I realized English is not difficult as I think.

I spent more time on learning this subject. I also studied it with my friends to enhance my motivation. And just after 2 month, my English result was clearly improved. And it became my most favourite subject. I also had opportunity to take part in the english contest for good students nd achieve good result.

I felt very happy when realizing the thing I love to do. Until now, I am very confident to interact with native speaker in our school. I will try my best to expand my insights for this subject to have the best preparation for my future.

Có thể bạn quan tâm:  Giới thiệu quê hương bằng Tiếng Anh

Dịch:

Tiếng mẹ để của tôi là tiếng Việt. Do đó, tôi nghĩ rằng học một ngôn ngữ khác là một thử thách lớn cho tôi. Tuy nhiên, khi tôi là học sinh trung học phổ thông, Tiếng Anh lại trở thành môn học yêu thích của tôi.

Khi tôi học ở trường  cấp 2, tôi thấy rất khó để đọc và viết bằng Tiếng Anh. Tôi thậm chí còn không thể nhớ những từ Tiếng Anh cơ bản và đơn giản. Với tôi lúc đó, Tiếng Anh giống như ác mộng. Tuy nhiên, một lần, giáo viên của tôi yêu cầu tôi nói chuyện với cô ấy bằng Tiếng Anh trước cả lớp. Tôi cảm thấy không tự tin và mắc rất nhiều lỗi. Tôi thấy xấu hổ vì các bạn khác đều hoàn thành công việc này rất tốt.

Sau lần đó, cô giáo đã động viên tôi cố gắng và nói cho tôi về những cơ hội khi có kĩ năng ngoại ngữ tốt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về khả năng của bản thân và tương lai và đưa ra quyết định phải chăm chỉ hơn nữa. Ngày qua ngày, tôi nhận ra Tiếng Anh không khó như tôi nghĩ.

Tôi dành nhiều thời gian vào học môn này. Tôi cũng học nó với bạn bè để nâng cao động lực. Và chỉ sau 2 tháng, kết quả Tiếng Anh của tôi được cải thiện rõ rệt. Và nó trở thành môn học tôi thích nhất. Tôi cung có cơ hội tham gia cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh và đạt kết quả tốt.

Có thể bạn quan tâm:  Viết về cô giáo bằng Tiếng Anh

Tôi cảm thấy vui khi nhận ra thứ tôi yêu thích. Nó đến bây giờ , tôi rất tự tin để tương tác với người bản ngữ ở trường tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiến kiến thức trong lĩnh vực này để có sự chuẩn bị tốt nhất trong tương lai của tôi.

Từ mới

Mother tonge: tiếng mẹ đẻ

Nightmare: ác mộng

Self-confidence: tự tin

Opportunity: cơ hội

Encourage: động viên

Enhance: nâng cao

Take part in: tham gia

Insight: kiến thức

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn