hình chiếu phối cảnh

So sánh luỹ thừa lớp 6 – Lý thuyết và bài tập vận dụng

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 6. Đây là một trong những kiến thức đầu tiên được học trong Toán lớp 6. Trong các dạng bài toán...
biện pháp tu từ

Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

Đề bài: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là... Trả lời: Tổng 3 số là 106 nên chứng tỏ ít nhất một trong 3...

Em Thiên – Hs lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Hà Đông] - Em Thiên – HS lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6: Đề bài: Chứng minh rằng các phân số sau là phân số...

Bạn Nguyễn Thành An hs lớp 6 có hỏi bài toán sau:

[Bỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Cho hai số tự nhiên a và b tùy ý có số dư trong phép chia cho 9 là r1 và r2. Chứng minh rằng: r1r2 và ab có cùng số dư trong...
Write about your favourite film

Bạn Nguyễn Loan hs lớp 6 có hỏi bài toán sau:

Đề bài:  CHO A=2+22+23+…+260.CHỨNG MINH RẰNG A CHIA HẾT CHO 3,7,15. CHO B=3+33+35+…+31991.CHỨNG MINH RẰNG B CHIA HẾT CHO 13 VÀ 41. Hướng dẫn: Ta có: A= 2 + 22 + 23 + … + 260= (2 +22) + (23+ 24) + …...

BÀI: CHO ĐA THỨC P(X) ∈ Z[X], THỎA MÃN TỒN TẠI K NGUYÊN SAO CHO: P(2009^K).P(2010^K) = 2011^K. CHỨNG MINH ĐA THỨC NÀY KHÔNG CÓ NGHIỆM NGUYÊN.

Bài: Cho đa thức P(x) ∈ Z[x], thỏa mãn tồn tại k nguyên sao cho: P(2009^k).P(2010^k) = 2011^k. Chứng minh đa thức này không có nghiệm nguyên. Giải Giả sử P(x) có nghiệm nguyên là m, thì ta có: P(x) =...