biện pháp tu từ

Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

Đề bài: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là... Trả lời: Tổng 3 số là 106 nên chứng tỏ ít nhất một trong 3...

Em Thiên – Hs lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Hà Đông] - Em Thiên – HS lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6: Đề bài: Chứng minh rằng các phân số sau là phân số...

Bạn Nguyễn Thành An hs lớp 6 có hỏi bài toán sau:

[Bỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Cho hai số tự nhiên a và b tùy ý có số dư trong phép chia cho 9 là r1 và r2. Chứng minh rằng: r1r2 và ab có cùng số dư trong...
Phân tích Đây thôn Vĩ Dạ

Bạn Nguyễn Loan hs lớp 6 có hỏi bài toán sau:

Đề bài:  CHO A=2+22+23+…+260.CHỨNG MINH RẰNG A CHIA HẾT CHO 3,7,15. CHO B=3+33+35+…+31991.CHỨNG MINH RẰNG B CHIA HẾT CHO 13 VÀ 41. Hướng dẫn: Ta có: A= 2 + 22 + 23 + … + 260= (2 +22) + (23+ 24) + …...

BÀI: CHO ĐA THỨC P(X) ∈ Z[X], THỎA MÃN TỒN TẠI K NGUYÊN SAO CHO: P(2009^K).P(2010^K) = 2011^K. CHỨNG MINH ĐA THỨC NÀY KHÔNG CÓ NGHIỆM NGUYÊN.

Bài: Cho đa thức P(x) ∈ Z[x], thỏa mãn tồn tại k nguyên sao cho: P(2009^k).P(2010^k) = 2011^k. Chứng minh đa thức này không có nghiệm nguyên. Giải Giả sử P(x) có nghiệm nguyên là m, thì ta có: P(x) =...