Toán lớp 4 nâng cao: Dạng số và chữ số

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Dạng số và chữ số.

Bài 1: cho các chữ số: 1,2,3. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên?

Bài 2: Cho các chữ số:0,1,2,3. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên?

Bài 3: Cho các chữ số:2,0,3,5. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên?

Bài 4: Cho 4 chữ số: 1,2,3,4. Hãy viết tất cả các số có đủ 4 chữ số khác nhau đó. Em có nhận xét gì về sự xuất hiện của mỗi chữ số ở các hàng?

Bài 5: Cho 4 chữ số 0,3,5,1. Từ các chữ số đó. Hãy viết tất cả các số có đủ 4 chữ số khác nhau đó. Em có nhận xét gì về sự xuất hiện của mỗi chữ số ở các hàng?

Tính tổng các số vừa lập được

Bài 6: Cho bốn chữ số : 0; 4; 6 và 8.

a) Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho ?

b) Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho?

c) Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho ?

Bài 7: Cho 5 chữ số : 0; 1; 2; 3; 4.

a) Hãy viết các số có 4 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho ?

b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đã cho ?

Bài 8: Có Thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau biết rằng:

a)Các chữ số của nó đều là những số lẻ?

b)Các chữ số của nó đều là những số chẵn?

Bài 9: Một người viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1,2,3,4…,260. Hỏi người đó đã dùng bao nhiêu lượt các chữ số?

Bài 10: Một quyển sách có 128 trang. Hỏi người ta đã phải dùng bao nhiêu lượt các chữ số để đánh số trang của quyển sách đó.

 

 


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
1584886120wpdm_toan nang cao lop 4.docTải về máy 

Để lại Lời nhắn