TÌM HAI SỐ CÓ HIỆU LÀ 23, BIẾT RẰNG NẾU GIỮ NGUYÊN SỐ TRỪ VÀ GẤP SỐ BỊ TRỪ LÊN 3 LẦN THÌ ĐƯỢC HIỆU LÀ 353

Đề bài: Tìm hai số có hiệu là 23, biết rằng nếu giữ nguyên số trừ và gấp số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu là 353.

Bài giải

Hiệu giữa SBT mới và cũ là:

353 – 23 = 330

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1 = 2 phần

Số bị trừ cũ là: 330 : 2 = 165

Số trừ cũ là : 165- 23 = 142

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận