Phương trình logarit, bất phương trình logarit và bài tập áp dụng