Phương trình mũ, bất phương trình mũ và bài tập vận dụng có đáp án