Tìm số bị chia nhỏ nhất để có thương là 4 và số dư là 8?

Câu hỏi: Tìm số bị chia nhỏ nhất để có thương là 4 và số dư là 8?

Trả lời:

Gọi số chia của phép chia là a. Điều kiện là a > 8

Vì phép chia có thương là 4 và số dư là 8 nên ta có:

Số bị chia = 4 x a + 8

Để có số bị chia nhỏ nhất thì số chia cũng cần phải nhỏ nhất. Ta có, số chia thỏa mãn là 1.

Số bị chia nhỏ nhất cần tìm là : 4 x 1 + 8 = 12.

Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm làm toán

Đây là dạng bài tập ngược lại với phép chia thông thường. Đây là dạng toán cơ bản Toán 3, Toán 4. Bài toán sẽ yêu cầu tìm số bị chia lớn nhất hoặc nhỏ nhất để thỏa mãn yêu cầu bài toán. Phương pháp giải toán cũng rất đơn giản. Các bước giải toán như sau.

  • Gọi số chia là a
  • Tìm biểu thức của số bị chia
  • Chọn a thỏa mãn với điều kiện đề bài

Dưới đây là một số bài tập cùng dạng:

Bài 1. Cho một số tự nhiên. Biết khi chia số này cho 5 thì được số dư là 4. Tìm số bị chia nhỏ nhất có thể? (ĐS: 9)

Bài 2. Cho một số tự nhiên. Biết khi chia số này cho 5 thì được số dư là 4. Biết số bị chia lớn hơn 20 nhưng nhỏ hơn 30. Hỏi số bị chia đó có thể là những số nào? (ĐS: 24 và 29)

Có thể bạn quan tâm:  Đề cương tổng hợp môn toán cuối kì 2 lớp 4

Bài 3. Tìm số bị chia lớn nhất. Biết rằng trong phép chia số đó cho một số tự nhiên thu được thương là 6 và số dư là 1. Và số bị chia luôn nhỏ hơn 76? (ĐS: 73)

Bài 4: Trong phép chia số tự nhiên, thương là số lớn nhất có một chữ số. Số dư là số bé nhất có một chữ số. Tìm số bị chia lớn nhất thỏa mãn số bị chia đó nhỏ hơn 50. (ĐS: 46)

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn