Trình bày hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị trên.

Trả lời:

Hoàn cảnh lịch sử

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) ra đời trong bối cảnh lịch sử sau:

      – Chủ nghĩa Mác – Lê Nin có ý nghĩa và vai trò lớn, tác động đến giai cấp vô sản. Trước tình trạng đó các phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, giai cấp công nhân trổi dậy. Với thực tiễn này, các cấp lãnh đạo cần phải có sự thống nhất, thiết lập một chính đảng đứng lên cầm quyền.

      – Ở Việt Nam ngay lúc này, đất nước hỗn loạn do một lúc có 3 tổ chức cộng sản. Các tổ chức rời rạc, mâu thuẫn, tranh giành khiến quần chúng hoang mang. Nếu không giải quyết nhanh chóng vấn đề này sẽ gây khó khăn cho cách mạng.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc

      – Đứng trước tình hình gấp gáp đó, Nguyễn Ái Quốc – phái viên của Quốc tế cộng sản. Người có vai trò quan trọng, được quyết định những hoạt động cách mạng ở Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập một số đại biểu của các đảng để bàn bạc và thống nhất chỉ chọn 1 đảng nắm quyền. Địa điểm họp tại Cửu Long – Hương Cảng, Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm:  Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975).

      – Vào ngày 6-1-1930, tại Cửu Long, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì để họp hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã có những hoạt động cụ thể dưới đây:

      – Đứng ra kêu gọi, tổ chức, chủ trì cuộc họp thống nhất đảng.

      – Nêu ra những sai lầm, phê phán hành động gây mất đoàn kết của các tổ chức đảng. Đồng thời, đưa ra từng chương trình chi tiết trong Hội nghị.

      – Chỉ ra lí do chính đáng cần phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lên kế hoạch, tạo điều kiện cho các tổ chức về nước, tạo cơ hội cho việc hợp nhất sớm diễn ra.

      – Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng đã được viết và thông qua trong hội nghị này. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Mở ra một trang lịch sử mới cho dân tộc.

Hoài Thương

Để lại Lời nhắn