Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 – Đây là cuộc cách mạng lớn đầy tự hào của dân tộc Việt Nam ta.

Nguyên nhân thắng lợi:

  • Nhân dân ta có lòng yêu nước sâu sắc. Tất cả đã đứng lên chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì dân tộc. Quyết dành lại độc lập, tự do, giữ dìn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
  • Nhờ vào đường lối của Đảng, chính sách lãnh đạo đúng đắn của nhà nước. Phải kể đến công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Để dành được thắng lợi này, đó là cả một quá trình ròng rã lên kế hoạch, chuẩn bị về mọi mặt. Trải qua nhiều phong trào cách mạng suốt 15 năm và rút kinh nghiệm.
  • Liên Xô và quân đồng minh đã dành thắng lợi trong cuộc chiến tranh với phát xít Đức – Nhật. Chính điều này càng giúp cho quân ta có niềm tin chiến thắng, vực dậy tinh thần đấu tranh.

Ý nghĩa lịch sử:

– Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành công có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam:

– Chế độ phong kiến lụi tàn, phá bỏ ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Đập bỏ xiềng xích thống trị của bọn phát xít.

– Cách mạng Việt Nam mở ra một trang sử hào hùng mới, độc lập, tự do.

Có thể bạn quan tâm:  Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì?

– Đảng Cộng sản Đông Dương đứng lên nắm quyền điều hành. Tạo tiền đề, sức mạnh cho các cuộc cách mạng sắp tới.

– Đối với thế giới:

– Chủ nghĩa phát xít nhanh chóng bị đánh bại, hế thống thuộc địa sớm tan rã.

– Ủng hộ, tiếp sức cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới.

Hoài Thương 

Để lại Lời nhắn