Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì?

Tại hội nghị Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua những nội dung quan trọng dưới đây:

  • Xác định rõ phương thức hoạt động, chiến lược của cách mạng Việt Nam. Cụ thể là người dân nắm quyền, làm cách mạng ruộng đất. Từ đó đi tới xã hội cộng sản.
  • Nhiệm vụ chính của quần chúng nhân dân và lực lượng chiến đấu. Đó là đánh bại bọn phong kiến, dành độc lập, tự do.
  • Các giai cấp từ công nông dân… luôn đoàn kết, có thái độ tích cực. Tư tưởng này là kim chỉ nam, thích ứng được mọi hoàn cảnh của đất nước.
  • Hình thức chiến đầu của cách mạng Việt Nam là dùng sức mạnh chiến đấu của quân và dân. Phải sử dụng bạo lực cách mạng quyết tâm đánh đuổi kẻ thù.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, chủ chốt. Đảng đứng ra lãnh đạo, thu phục mọi lực lượng.
  • Luôn chủ động, rút kinh nghiệm tự lực gánh sinh trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, tranh thủ nhận sự giúp đỡ, ủng hộ của các nước đồng minh. Ví dụ: các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.
  • Tiếp tục xây dựng vào bảo vệ Đảng, kêu gọi người dân tham gia Đảng.

Những nội dung quan trọng của Cương lĩnh chính trị đầu tiên phản ánh rõ bối cảnh của xã hội. Đồng thời, đúng với quy luật khách quan của xu thế thời đại.

Có thể bạn quan tâm:  Toàn cầu hóa là gì? Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa trong nửa sau thế kỉ XX.

Hy vọng với câu trả lời ngắn gọn, đầy đủ trên đây sẽ mang lại cho bạn điểm tối đa.

Hoài Thương

Để lại Lời nhắn