Trình bày nội dung và phân tích ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941)

Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có ý nghĩa quan trọng. Tại Hội nghị, có sự ra đời của Mặt trận Việt Minh. Góp phần hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo về chiến lược và sách lược của Đảng. Từ đó tạo tiền đề quan trọng vào sự thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945.

Về nội dung Hội nghị

Đặt ra nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Phải giải quyết được vấn đề độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc.

– Thành lập Mặt trận Việt Minh

– Tạm gác khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của địa chủ cho dân cày”. Thực hiện khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày

– Giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương

– Thành lập, tổ chức, tăng cường sự lãnh đạo của lực lượng vũ trang và nửa vũ trang

– Xác định rõ hình thái cách mạng của nước ta. Theo đó, cuộc đấu tranh giành chính quyền, đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa.

Về ý nghĩa Hội nghị

Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dươngcó nhiều ý nghĩa. Thể hiện một cách sâu sắc, hoàn chỉnh về vấn đề giải phóng dân tộc. Đồng thời, đánh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam

Có thể bạn quan tâm:  Hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN

– Tạo tiền đề quan trọng trong việc quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Hoài Thương

Để lại Lời nhắn