Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975).

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đây là chiến thắng tiếp theo sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Góp phần giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Từ đó tiến tới việc hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trên toàn quốc.

Về nguyên nhân thắng lợi

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ

– Đường lối đúng đắn: Tiến hành đồng thời cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Kết hợp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

– Lòng yêu nước, nhất trí, sự đoàn kết, kiên cường của quân và dân ta

– Sự đoàn kết của 3 nước Đông Dương

– Sự giúp đỡ của các nước XHCN, đặc biệt là Liên Xô

Ý nghĩa lịch sử

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (giai đoạn 1954-1975) có ý nghĩa quan trọng:

– Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đánh dấu sự kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.

– Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta

– Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Đó là kỷ nguyên độc lập, đi lên chủ nghĩa xã hội

Có thể bạn quan tâm:  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào?

– Tác động đến tình hình nước Mĩ và thế giới. Cổ vũ cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới

Hoài Thương

Để lại Lời nhắn