So sánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng

So sánh nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng.

Hôi nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được gọi chung là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng tháng 10 năm 1930 thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.

Giống nhau

Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin đề ra đường lối cách mạng vô sản. Chỉ ra hai mâu thuẫn cơ bản là dân tộc và giai cấp. Tính chất cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa. Nhiệm vụ cách mạng chống đế quốc và phong kiến.

Có thể bạn cần:  Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua Đảng. Lực lượng lấy liên minh công – nông làm gốc. Gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới

Khác nhau

Nội dungCương lĩnh chính trịLuận cương chính trị
Phạm vi phản ánhViệt NamBa nước Đông Dương
Mâu thuẫn chủ yếuMâu thuẫn dân tộcKhông chỉ ra
Nhiệm vụ chủ yếuĐánh đế quốc và tay saiĐánh phong kiến và cách mạng ruộng đất
Mục tiêu cách mạngĐánh đế quốc, đánh phong kiến để đi tới xã hội cộng sảnĐánh phong kiến, đế quốc, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường XHCN
Lực lượng cách mạngNgoài công – nông, Đảng lôi kéo thêm tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏChỉ đề cập đến công – nông, không lôi kéo, phân hóa, cô lập tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

Nhận xét:

Cương lĩnh vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin…. Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh.

Luận cương vận dụng máy móc, giáo điều chủ nghĩa Mác – Lênin,… Tư tưởng nóng vội, tả khuynh…Chưa đoàn kết dân tộc rộng rãi…

So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo

Mùa xuân năm 1930, với sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Chính sự ra đời này đã chấm dứt khủng hoảng về đường lối ngay trong nội bộ nước nhà. Cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, dân tộc ta đã được dẫn dắt vượt qua bao khó khăn, hiểm trở.

Có thể bạn cần:  Trình bày một số điểm chủ yếu trong nội dung cương lĩnh đầu tiên của Đảng

Tháng 10 – 1930, Luận cương chính trị được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Luận cương do đồng chí Trần Phú soạn thảo đã đem đến những đóng góp không nhỏ.

Cương lĩnh và Luận cương đều có ý nghĩa lớn đối với sự nhảy vọt trong tiến trình dân tộc.

Nội dung cơ bản

Cương lĩnh đã làm rất tốt vai trò xác định các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là phương hướng, nhiệm vụ, lực lượng, lãnh đạo và mối quan hệ với quốc tế.

Với luận cương, mâu thuẫn giai cấp và tính chất xã hội ba nước Đông Dương được đưa ra. Đồng thời tính chất của cách mạng Đông Dương cũng được Luận cương chỉ rõ.

So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương

Điểm giống nhau:

  • Đều thể hiện đường lối cách mạng của Đảng, giống nhau về một số phương diện nhất định
  • Lãnh đạo là giai cấp công nhân thông qua Đảng, gắn bó mật thiết với cách mạng thế giới
  • Đều được xây dựng trên cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn
  • Cả hai là sự chuẩn bị mang tính tất yếu cho bước phát triển của lịch sử dân tộc. Hệ thống tư tưởng, lí luận được xác định dựa vào nội dung của cả Cương lĩnh và Luận cương.

Điểm khác biệt:

  • Cương lĩnh chỉ xác định đường lối ở phạm vi trong nước. Cương lĩnh đặt ra nhiệm vụ đánh đổ Pháp rồi mới đánh đổ phong kiến, tay sai. Nhiệm vụ dân tộc được đặt lên hàng đầu. Đảng lôi kéo thêm các thành phần tiểu tư sản, tư sản dân tộc,…
  • Luận cương mở rộng phạm vi ra toàn các nước Đông Dương. Xác định lật đổ phong kiến và tay sai, sau đó mới đánh đuổi giặc Pháp. Hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ đều được đặt ra, có mối quan hệ khắng khít với nhau. Lấy công – nông làm động lực cách mạng.
Có thể bạn cần:  Trình bày nội dung và phân tích ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941)

* Mời các em tham khảo câu trả lời: “Vì sao Đảng và Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp?”tại website.

Tại sao lại có sự giống và khác giữa Cương lĩnh và Luận cương?

Hai văn kiện có sự giống nhau vì:

  • Thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa Mac – Lênin
  • Ảnh hưởng vĩ đại từ cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Còn về sự khác nhau là do:

  • Sự nhận thức của người khởi thảo khác biệt
  • Yêu cầu về thực tiễn cũng có những thay đổi

Nhìn chung, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đúng đắn và hoàn thiện hơn so với Luận cương. Nguyễn Ái Quốc có cái nhìn liền mạch hơn khi chỉ rõ được mâu thuẫn cấp thiết nhất. Còn Trần Phú tuy khởi thảo chi tiết hơn nhưng chỉ tập trung vào vấn đề giai cấp.

Cả hai văn kiện tuy có nhiều điểm khác biệt, song, đều đóng vai trò rất lớn. Đó là sự chuẩn bị tất yếu. Đồng thời là nền tảng cho việc xây dựng lí luận, tư tưởng đến tận bây giờ.

Tham khảo thêm bài so sánh tại đây

Hoài Thương

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Comments (1)