Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng việt nam trong cùng thời gian này như thế nào

a) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng Việt Nam trong cùng thời gian này như thế nào?

Năm 1934, bọn phát xít âm mưu cướp chính quyền ở Pháp không thành. Năm 1935, Mặt trận Nhân dân Pháp ra đời… Năm 1936, Chính phủ của Mặt trận được thành lập và có chính sách tiến bộ đối với nước ta.

Tranh thủ chính sách tiến bộ của Chính phủ Pháp, thực hiện chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, tháng 7 – 1936, Đảng họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương… Phong trào dân chủ 1936 – 1939…

Pháp tham chiến chống phát xít Đức (9 – 1939)… tăng cường áp bức bóc lột dân ta. Tháng 11 – 1939, Đảng chấm dứt đấu tranh dân chủ công khai, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu,…

Tháng 6 – 1940, Pháp đầu hàng phát xít Đức…Nhật xâm lược Đông Dương (22 – 9- 1940). Đảng họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11 – 1940 và 5 – 1941)…

Tháng 6 – 1944, Đồng minh giải phóng nước Pháp. Pháp chuẩn bị trở lại Đông Dương… Nhật đảo chính Pháp ngày 9- 3 – 1945… Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945)….

Pháp tham gia truy kích phát xít Đức thắng lợi (5 – 1945), Nhật đầu hàng Đồng minh (15- 8- 1945), Pháp gấp rút theo chân quân Đồng minh trở lại xâm lược Đông Dương nên ta phải Tổng khởi nghĩa trước khi quân Đồng minh vào nước ta. Cách mạng tháng Tam 1945 thắng lợi …

Có thể bạn quan tâm:  Hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN

b) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trên thế giới hiện nay có tác động đến Việt Nam.

Vì: chủ nghĩa khủng bố có phạm vi hoạt động toàn cầu, Việt Nam không là vùng ngoại trừ. Cuộc chiến chống khủng bố diễn ra toàn cầu, Việt Nam không thể đứng ngoài.

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào đời sống thế giới nên diễn biến cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới tác động đến Việt Nam.

Thành viên của chủ nghĩa khủng bố phần lớn là tín đồ Hồi giáo cực đoan, Việt Nam có tín đồ Hồi giáo nên phải Nhà nước Việt Nam phải chủ động, tích cực tham gia phòng chống chủ nghĩa khủng bố.

3 Bình luận

  1. biển hiệu công ty
  2. công ty du lịch hàn quốc
  3. áo cờ rốp tốp

Để lại Lời nhắn