TRÌNH BÀY VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

Đề bài: Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Hiện nay, tổ chức nào trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam ?

Hướng dẫn trả lời – ôn thi lịch sử kỳ thi quốc gia

Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân ngày càng đông đảo, …

Công nhân Việt Nam bị áp bức bóc lột…, gắn bó với nông dân.

Công nhân tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, ảnh hưởng cách mạng thế giới, vươn lên thành động lực mạnh mẽ của phong trào dân tộc…

Những năm đầu sau Chiến tranh, đấu tranh của nông dân còn lẻ tẻ, tự phát… Năm 1920, ra đời Công hội bí mật ở Sài Gòn – Chợ Lớn

Các cuộc đấu tranh của công nhân thế giới…cổ vũ công nhân Việt Nam đấu tranh. Năm 1922, công nhân và viên chức các sở công thương của tư nhân ở Bắc kì đòi chủ tư bản người Pháp cho nghỉ ngày chủ nhật… Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương…

Tháng 6 – 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin ngày càng sâu rộng vào phong trào công nhân.

Tháng 8 – 1925, công nhân nhà máy tàu thủy Ba Son – Sài Gòn bãi công… đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm:  Vì sao Đảng và Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Hiện nay, Công đoàn là tổ chức trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam.

Để lại Lời nhắn